Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace Gas International s.r.o.
o zpracování osobních údajů zákazníků

Ochranu osobních údajů našich zákazníků a jejich soukromí považujeme za svou prvořadou povinnost. S veškerými osobními údaji proto nakládáme výhradně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Následující informace jsou uveřejněny v souladu s článkem 13 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů „Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů“.

Informace o správci:

Gas International s. r. o.
Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5
IČ: 29028299
DIČ: CZ29028299
Tel: 533427300
ID Datové schránky: eajjvsp

Pojmy

Základní pojmy:

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Gas International s. r. o. zpracovává osobní údaje v duchu principů a zásad vyplývajících z obecného nařízení EU k ochraně osobních údajů.

Základní principy zpracování osobních údajů:

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Jsou zpracovávány pouze přesné osobní údaje získané v souladu s platnou legislativou, přičemž tyto osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány jen za stanoveným účelem, v nejnutnějším rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho skončení po přiměřenou dobu určenou pro plnění právních povinností v trvání 10 let, nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smluvního vztahu nedojde, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Účely zpracování osobních údajů:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost Gas International s. r. o. a její smluvní zpracovatelé zpracovávají tyto kategorie osobních údajů:

Nejsou zpracovávány osobní údaje patřící do zvláštní kategorie osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování pouze se souhlasem zákazníka:

Zákazník může udělený souhlas jednoduchým způsobem odvolat.

Neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na plnění uzavřeného smluvního vztahu a žádným způsobem ho neovlivňuje. Může však mít za následek to, že Vám nebudeme moci nabídnout naše nové a výhodnější produkty a služby přizpůsobené Vašim potřebám.

Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání nám však nebrání, abychom Vás, jako našeho zákazníka, mohli informovat o našich produktech a službách, souvisejících s již uzavřeným smluvním vztahem.
Takové informace Vám legitimně můžeme zasílat formou poštovní zásilky, prostřednictvím e-mailu, telefonního hovoru nebo SMS zprávy. To vše do okamžiku, než nám oznámíte, že si dál nepřejete tímto způsobem nebo tyto informace přijímat.

Udělený souhlas se zpracováním lze odvolat:

Veškeré kontaktní údaje jsou na webové stránce Gas International s. r. o., v sekci kontakty.

Zpracování bez souhlasu zákazníka:

K oprávněnému zájmu naší společnosti patří zejména případy ochrany svých práv a majetku, zamezení poškozujícího a podvodného jednání ze strany zákazníka, vymáhání pohledávek apod. Patří sem i případy přímého marketingu a nabízení produktů a služeb souvisejících se smluvním vztahem.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně. Osobní údaje zákazníků zpracováváme a uchováváme pouze v rámci společnosti Gas International s. r. o. a společností skupiny LAMA ENERGY GROUP a.s.

Společnost Gas International s. r. o. je také oprávněna poskytnou osobní údaje těmto příjemcům:

Osobní údaje zákazníků nejsou šířeny do třetích zemí a mimo EU.

Práva subjektu údajů

Zákazník jako subjekt údajů má právo:

Cookies

Co jsou Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, Váš prohlížeč pošle uložené Cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u Vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. Díky používání Cookies bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší a Cookies nám umožní nabídnout Vám takové služby a produkty, které co nejlépe odpovídají Vašim požadavkům a zájmům.

Druhy a typy Cookies

Dělení Cookies z hlediska doby uložení
Z hlediska doby uložení jsou Cookies děleny na dočasné Cookies a dlouhodobé Cookies. Dočasné Cookies jsou Cookies, které se aktivují v okamžiku otevření webových stránek a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštění webových stránek. Dlouhodobé Cookies jsou Cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele po dobu stanovenou v souborech Cookies.

Dělení Cookies z hlediska původu
Z hlediska původu jsou rozlišovány Cookies „první strany“ a Cookies „třetí strany“.

Cookies „první strany“ jsou Cookies, které vytváří webové stránky, které navštěvujete, a pouze tyto webové stránky mohou tento typ Cookies přečíst (rozpoznat).

Cookies „třetí strany“ jsou naopak Cookies, které vytvářejí třetí strany (osoby), které jsou ukládány do zařízení uživatele jinými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, které si uživatel momentálně prohlíží. Cookies „třetí strany“ jsou ukládány na mnoha webových stránkách v rámci internetu a třetí strany (osoby), které tyto Cookies vytvořili, jsou tak schopny sledovat uživatele napříč všemi webovými stránkami, kde jsou tyto Cookies uloženy. Díky tomu tak mohou třetí strany (osoby) sledovat, analyzovat a vyhodnocovat chování uživatelů a provozovatelům webových stránek tak poskytovat různé služby (např. měření návštěvnosti webových stránek či umísťování cílené reklamy).

Na našich webových stránkách používáme tyto Cookies:

Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost našich webových stránek, jako přihlašování, využívání služeb a aplikací.
Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
Do Cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivé údaje.

Správa a deaktivace Cookies

Využívání souborů Cookies můžete spravovat či ukládání Cookies deaktivovat v rámci nastavení Vašeho webového prohlížeče. Je však dobré vědět, že deaktivace Cookies může vést k omezení funkčnost našich webových stránek, nebo způsobit úplnou nefunkčnosti některých jejich částí.

Na následujících odkazech získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení Cookies či deaktivovat Cookies v nejčastěji používaných webových prohlížečích:

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Posláním Pověřence pro ochranu osobních údajů je mimo jiné chránit práva a zájmy subjektů údajů.

Společnost Gas International s. r. o. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktovat jej můžete na e-mailové adrese dpo@gasint.cz